Stortinget - Møte tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12

Dato: 10.06.2014

Dokumenter:

(Innst. 235 S (2013–2014))

Sak nr. 3 [14:05:34]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om overenskomster inngått med fremmede makter eller internasjonale organisasjoner i 2010

Votering i sak nr. 3

Komiteens innstilling:

Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter eller internasjonale organisasjoner i 2010 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.