Stortinget - Møte tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12

Dato: 10.06.2014

Dokumenter:

(Innst. 236 S (2013–2014))

Sak nr. 4 [14:05:48]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om overenskomster inngått med fremmede makter eller internasjonale organisasjoner i 2011

Talere

Votering i sak nr. 4

Sakene nr. 3 og 4 ble behandlet under ett.

 

Øyvind Halleraker (H) [14:06:14]: (ordfører for sakene): Selv om dette er to relativt omfattende saker, er de nærmest å anse som ekspedisjonssaker. Siden dette gjelder 2010 og 2011, vil mange mene at det kanskje er på tide å få dem behandlet.

Som det fremgår av saken, har ikke komiteen ytterligere merknader enn å vise til dokumentet fra Utenriksdepartementet og ber om at dokumentene vedlegges protokollen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet.

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter eller internasjonale organisasjoner i 2011 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: I sakene nr. 5 og 6 foreligger det ikke noe voteringstema.