Stortinget - Møte tirsdag den 10. juni 2014 kl. 12

Dato: 10.06.2014

Referatsaker

Sak nr. 19 [12:04:14]

Referat

 • 1.(319)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet (Lovvedtak 50 (2013–2014))

  • 2. lov om endringer i folketrygdloven (reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten) (Lovvedtak 48 (2013–2014))

   – er sanksjonert under 6. juni 2014

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(320)

  Årsmelding 2013 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (Meld. St. 24 (2013–2014))

 • 3.(321)

  Endringar i statsbudsjettet 2014 under Arbeids- og sosialdepartementet (Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2014) (Prop. 111 S (2013–2014))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 4.(322)

  Endringer i statsbudsjettet 2014 (endring av den differensierte arbeidsgiveravgiften og kompenserende tiltak) (Prop. 118 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 5.(323)

  Endringar i statsbudsjettet 2014 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) (Prop. 114 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6.(324)

  Endringer i vegtrafikkloven mv. (ruspåvirket kjøring, gebyr for forvaltningskontroll, behandling av personopplysninger og unntak fra lovens motorvognbegrep) (Prop. 115 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 7.(325)

  Endringer i utlendingsloven (ny returterminologi) (Prop. 110 L (2013–2014))

 • 8.(326)

  Endringer i utlendingsloven (utvidelse av fremstillingsfristen ved pågripelse m.m.) (Prop. 112 L (2013–2014))

 • 9.(327)

  Endringar i kommunelova m.m. (teieplikta til revisor m.m.) (Prop. 113 L (2013–2014))

 • 10.(328)

  Endringer i statsbudsjettet 2014 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2014 mv.) (Prop. 116 S (2013–2014))

  Enst.: Nr. 7–10 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 11.(329)

  Utbygging og finansiering av vegprosjekt og tiltak i Harstad kommune i Troms (Vegpakke Harstad) (Prop. 119 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 12.(330)

  Endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet (Endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap») (Prop. 117 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.