Stortinget - Møte fredag den 13. juni 2014 kl. 9

Dato: 13.06.2014

Referatsaker

Sak nr. 6 [13:36:46]

Referat

  • 1.(331)

    Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner (Dokument 3:9 (2013–2014))

    Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.