Stortinget - Møte fredag den 13. juni 2014 kl. 9

Dato: 13.06.2014
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [09:02:32]

  Interpellasjon fra representanten Dag Terje Andersen til statsministeren:
  «I forbindelse med starten på regjeringas budsjettkonferanse for 2015 uttalte statsminister Solberg at Norge må forvente økt arbeidsledighet i tiden framover. Den forrige regjeringa hadde som mål at Norge skulle ha Europas laveste arbeidsledighet, og fremmet sterke tiltak for å øke sysselsettingen. Dersom denne ambisjonen skal nåes, må politikken på alle departementenes ansvarsområder ha dette som overordnet mål. Nærings-, familie-, skatte-, arbeidsmarkeds-, utdannings-, forsknings-, samferdsels-, energi-, landbruks- og fiskeripolitikken er områder som avgjør om Norge fortsatt skal ha høy sysselsetting og lav ledighet. Alle statsråder har ansvarsområder som påvirker sysselsettingssituasjonen i Norge.
  Vil statsminister Solberg sørge for at alle statsrådene har lav ledighet og høy sysselsetting som overordnet mål for politikken og budsjettarbeidet framover?»

 • Sak nr. 2 [10:33:30]

  Interpellasjon fra representanten Erlend Wiborg til arbeids- og sosialministeren:
  «I Norge har vi mange velferdsgoder som er finansiert av skattebetalerne. Det er bred enighet om at vi skal ha gode velferdsordninger i Norge. For å sikre bærekraften og legitimiteten til disse er det viktig at vi hindrer misbruk av ordningene, og at ytelsene går til dem som er ment å være mottakere. Et mer åpent Europa har medført en økning av trygdeeksporten. Utfordringen er økende, og vi har hatt en formidabel vekst de senere årene. De fleste mener at norske velferdsgoder skal gå til norske statsborgere og andre som arbeider i Norge, og ikke til personer som ikke er bosatt i Norge, og spesielt ikke til personer som aldri har vært i Norge. Dette gjelder ikke for f.eks. alderspensjonister som har opptjente rettigheter etter mange års innbetaling til folketrygden.
  Hvordan vil statsråden følge opp utfordringen knyttet til trygdeeksport, og vil regjeringen følge med på arbeidet som pågår i andre land, med henblikk på å få strammet inn der det er mulig?»

 • Sak nr. 3 [11:25:44]

  Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Knut Storberget, Odd Omland og Ingrid Heggø om endring i § 23 nytt tredje ledd i lov om fritids- og småbåter (småbåtloven). (Påbud om redningsvest i fritidsbåter) ((Innst. 242 L (2013–2014), jf. Dokument 8:56 L (2013–2014)))

 • Sak nr. 4[13:13:24]

  Innstilling frå næringskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 9/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1025/2012 om europeisk standardisering ((Innst. 239 S (2013–2014), jf. Prop. 82 S (2013–2014)))

 • Sak nr. 5[13:13:26]

  Innstilling frå næringskomiteen om endringar i EØS-høringsloven (europeisk standardisering) ((Innst. 243 L (2013–2014), jf. Prop. 79 L (2013–2014)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 13.38.