Stortinget - Møte fredag den 20. juni 2014 kl. 9

Dato: 20.06.2014

Dokumenter: (Innst. 257 S (2013–2014), jf. Prop. 100 S (2013–2014))

Sak nr. 33 [15:15:49]

Innstilling fra finanskomiteen om skatteavtale mellom Norge og Belgia

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 33

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til at skatteavtalen mellom Norge og Belgia settes i kraft.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.