Stortinget - Møte fredag den 20. juni 2014 kl. 9

Dato: 20.06.2014

Referatsaker

Sak nr. 35 [15:47:31]

Referat

 • 1.(342)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i folketrygdloven og i skattelovgivningen mv. (tilpasning til a-ordningen) (Lovvedtak 53 (2013–2014))

  • 2. lov om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon) (Lovvedtak 77 (2013–2014))

  • 3. lov om endringer i ferieloven mv. (Lovvedtak 78 (2013–2014))

  • 4. lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere) (Lovvedtak 79 (2013–2014))

  • 5. lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter) (Lovvedtak 92 (2013–2014))

  • 6. lov om forvaltning av alternative investeringsfond (Lovvedtak 54 (2013–2014))

  • 7. lov om endringer i børsloven og verdipapirhandelloven mv. (Lovvedtak 88 (2013–2014))

  • 8. lov om kredittvurderingsbyråer (Lovvedtak 89 (2013–2014))

  • 9. lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) (Lovvedtak 80 (2013–2014))

  • 10. lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) (Lovvedtak 81 (2013–2014))

  • 11. lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Lovvedtak 82 (2013–2014))

  • 12. lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) (Lovvedtak 83 (2013–2014))

  • 13. lov om endring i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) (Lovvedtak 84 (2013–2014))

  • 14. lov om endringar i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) (Lovvedtak 85 (2013–2014))

  • 15. lov om endring i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (a-opplysningsloven) (Lovvedtak 86 (2013–2014))

  • 16. lov om endringar i lov 21. juni 2013 nr. 66 om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (Lovvedtak 87 (2013–2014))

  • 17. lov om oppheving av lov om tilvirkning og omsetning av alkoholholdige drikkevarer på Svalbard og endringer i helsetilsynsloven, legemiddelloven og lov om medisinsk utstyr (Lovvedtak 73 (2013–2014))

  • 18. lov om rituell omskjæring av gutter (Lovvedtak 72 (2013–2014))

  • 19. lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (rett til brukerstyrt personlig assistanse) (Lovvedtak 74 (2013–2014))

  • 20. lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) (Lovvedtak 75 (2013–2014))

  • 21. lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) (Lovvedtak 76 (2013–2014))

  • 22. lov om endringer i midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus (Lovvedtak 56 (2013–2014))

  • 23. lov om endringer i tinglysingsloven mv. (elektronisk tinglysing) (Lovvedtak 55 (2013–2014))

  • 24. lov om endringer i straffeloven 1902 (foreldelse) (Lovvedtak 66 (2013–2014))

  • 25. lov om endringer i politiloven og SIS-loven mv. (Lovvedtak 68 (2013–2014))

  • 26. lov om endringer i politiloven (tigging) (Lovvedtak 67 (2013–2014))

  • 27. lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven) (Lovvedtak 69 (2013–2014))

  • 28. lov om endringer i naturmangfoldloven (Lovvedtak 62 (2013–2014))

  • 29. lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven) (Lovvedtak 61 (2013–2014))

  • 30. lov om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) (Lovvedtak 93 (2013–2014))

  • 31. lov om endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (Lovvedtak 59 (2013–2014))

  • 32. lov om endringer i opplæringslova, privatskolelova og folkehøyskoleloven (leksehjelp m.m.) (Lovvedtak 58 (2013–2014))

  • 33. lov om endringer i universitets- og høyskoleloven (Lovvedtak 57 (2013–2014))

  • 34. lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven, energiloven, elsertifikatloven og havenergilova (Lovvedtak 60 (2013–2014))

   – er sanksjonert under 20. juni 2014

   Enst.: Vedlegges protokollen

 • 2.(343)

  Finanskomiteen melder å ha valgt Marianne Marthinsen til ny første nestleder

  Enst.: Vedlegges protokollen

 • 3.(344)

  Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning (Innberetning 3 (2013–2014))

  Enst.: Vedlegges protokollen

 • 4.(345)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja Mandt, Knut Storberget, Anna Ljunggren, Hege Haukeland Liadal, Arild Grande og Helga Pedersen om handlingsplan for en giftfri hverdag (Dokument 8:87 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen

 • 5.(346)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 54/2014 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 782/2013 om EU-miljømerket (Prop. 126 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

 • 6.(347)

  Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. (Prop. 123 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen

 • 7.(348)

  Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven) (Prop. 128 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen

 • 8.(349)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Sonja Mandt og Hege Haukeland Liadal om barnevern – ideelle organisasjoner og skjermede anbud (Dokument 8:85 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen

 • 9.(350)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Abid Q. Raja og Pål Farstad om å styrke forbrukermakten gjennom digitalisering av produktinformasjon og opprette en informasjonsportal for dagligvarer (Dokument 8:82 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

 • 10.(351)

  Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) (Prop. 125 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes finanskomiteen

 • 11.(352)

  Endringer i alkoholloven (åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk) (Prop. 127 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen

 • 12.(353)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Olav Syversen, Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum om å la Vinmonopolet overta taxfree-ordningen (Dokument 8:83 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen

 • 13.(354)

  Et mangfoldig og verdiskapende eierskap (Meld. St. 27 (2013–2014))

  Enst.: Sendes næringskomiteen

 • 14.(355)

  Endringer i konsesjonsloven og tvangsfullbyrdelsesloven (opphevelse av priskontroll) (Prop. 124 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes næringskomiteen

 • 15.(356)

  Endringer i foretaksregisterloven (gjennomføring av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre) (Prop. 130 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes næringskomiteen

 • 16.(357)

  Samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og EU om gjensidig adgang til fiske i Skagerrak for fartøyer som fører dansk, norsk eller svensk flagg (Prop. 129 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

 • 17.(358)

  Representantforslag fra stortingsrepresentanten Per Olaf Lundteigen om å legge til rette for at nytiltrådte statsråder etter § 75 h i Grunnloven kan innkalles til høring i Stortinget om yrkesbakgrunnen (Dokument 8:88 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes presidentskapet

 • 18.(359)

  Utbygging og finansiering av vegprosjekt og tiltak i Bodø kommune (Bypakke Bodø) og endra takst- og rabattopplegg for rv 80 Løding – Vikan (Tverlandsbrua) (Prop. 131 S (2013–2014))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen

Presidenten: Da er vi ved veis ende for det siste møtet i denne sesjonen, og jeg vil gjerne få lov til å benytte anledningen til å takke for et flott år. Mange av dere var nye, faktisk et rekordstort antall – jeg tror at det i hvert fall siden krigens dager ikke har vært flere nye på Stortinget enn det har vært denne vinteren. Det er mye å gjøre på Stortinget, men kanskje er det ekstra mye å sette seg inn i når man skal finne frem i gangene for første gang, og når man skal lete seg frem til hvordan saksbehandlingen skjer.

I alle fall: Jeg synes Stortinget har vist seg fra sin beste side ved flere anledninger, og det gleder meg hver gang noen av dere gjør akkurat det fra talerstolen. Vi har et ansvar utover det vår partitilhørighet tilsier, og det ansvaret handler om at vi i hver våre fraksjoner og ved de korsveier vi skal finne frem til løsninger, har en konstruktiv innstilling. Det synes jeg vi skal være opptatt av, alle sammen. Det handler om Stortingets rolle i forhold til de andre statsmaktene.

Vi har denne vinteren foretatt historiske, vil jeg si, vedtak – og jeg ser på Martin Kolberg, som har vært leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen – i en omfattende runde med Grunnloven. Vi har gjort de største endringene i Grunnloven som kanskje har vært gjort samlet noen gang. Vi har gitt Grunnloven en ny språkdrakt, og vi har gitt den et eget kapittel om menneskerettigheter.

Vi står midt i feiringen av Grunnlovens 200-årsjubileum, og jeg synes vi alle skal være stolte av det engasjementet som befolkningen i Norge har vist ved jubileet. Det har vært en fantastisk opplevelse for meg, som har vært privilegert og fått lov til å reise og treffe mange i den anledning, men jeg er også sikker på at mange av dere har truffet mange, og at dere får tilbakemeldinger fra publikum, som forteller om et fantastisk engasjement. Jeg synes det er løfterikt, interessant og spennende at nettopp Grunnloven sitter så langt fremme i befolkningens bevissthet og engasjerer så bredt som den gjør.

Så vil jeg få lov til å minne om at vi slett ikke er ferdige med grunnlovsjubileet. Mange tenkte kanskje at når vi hadde skrevet ferdig mai måned, var det meste unnagjort. Dette har vært tidenes 17. mai, det er klart, men så langt har vi markert tilblivelsen av Grunnloven. Vi skal ikke glemme at fra 17. mai og frem til 4. november, da den reviderte Grunnloven ble vedtatt i Stortinget i 1814, sto kampen om Grunnloven. Da var det en grunnlov å beskytte, da var det Norges selvstendighet virkelig ble satt på prøve – både militært og gjennom politisk håndverk. Og i det andre halvåret av grunnlovsjubileet er det nettopp det perspektivet vi skal trekke frem. Jeg tror det vil bli oppfattet som interessant og spennende, kanskje nettopp fordi den delen av historien ikke har vært så mye fremme som den første delen, som kanskje har fremstått litt mer spennende når man var i kamp og skulle skrive grunnlov.

Sommeren står for døren. Det betyr møte med organisasjoner. Det betyr ikke at man har ferie til 1. oktober, det er noen som lever i den villfarelse. Jeg understreker at slik er det ikke – det vet jeg at jeg ikke behøver å understreke for dere – men jeg synes det er viktig at vi møter mange mennesker, og at vi kanskje nettopp tar med oss grunnlovsjubileet i disse møtene og jobber for det som er fremtidsrettet i det, nemlig et levende og dynamisk demokrati, som vi kan være glad for å ha i Norge.

Jeg vil også benytte anledningen nå til å rette en takk til de mange som gjør en innsats på jobb i dette huset. Stortinget er et stort og krevende hus, det er mange avdelinger, mange funksjoner. Vi er en krevende flokk å holde styr på, og vi gjør et ganske stort og sammensatt arbeid. Det fordrer et velsmurt maskineri av mennesker og en stor organisasjon rundt oss, og bare en slik votering som vi har hatt nå, fordrer en nøyaktighet og en ordentlighet i arbeidet som det er all grunn til å sette pris på – så herved er det gitt en takk til alle dem som leverer et kvalitativt meget godt arbeid.

La meg til slutt – på vegne av meg selv og presidentskapet for øvrig – få lov til å ønske dere en riktig god sommer og velkommen tilbake i oktober.

Forlanger noen ordet før møtet heves? Det har ingen gjort, og møtet er hevet.