Stortinget - Møte mandag den 1. desember 2014 kl. 10

Dato: 01.12.2014

Sak nr. 1 [10:03:23]

Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2015

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Presidenten foreslår at finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for 2015 i Stortingets møte 8. oktober 2014 vedlegges protokollen.

– Det anses enstemmig vedtatt.