Stortinget - Møte mandag den 1. desember 2014 kl. 10

Dato: 01.12.2014

Formalia

Presidenten: Representanten Tom E. B. Holthe, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Statsråd Siv Jensen overbrakte 3 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Ketil Kjenseth vil fremsette et representantforslag.

Ketil Kjenseth (V) [10:02:12]: På vegne av representantene Terje Breivik, Pål Farstad og meg selv vil jeg framsette et representantforslag om en begrenset angrerett for næringsdrivende ved telefonsalg av annonsetjenester og lignende.

Presidenten: Representanten Per Rune Henriksen vil fremsette et representantforslag.

Per Rune Henriksen (A) [10:02:44]: På vegne av Terje Aasland, Truls Wickholm og meg selv har jeg den ære å framsette et representantforslag om et bedre organisert strømnett.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag fortsetter utover kl. 16.

Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 1 og 2 behandles under ett. – Det anses vedtatt.