Stortinget - Møte mandag den 1. desember 2014 kl. 10

Dato: 01.12.2014

Referatsaker

Sak nr. 3 [00:32:04]

Referat

 • 1.(99)

  Rapport fra arbeidsgruppen som har utarbeidet forslag til lov og instruks om nasjonal institusjon for menneskerettigheter (Dokument 16 (2014–2015))

  Enst.: Sendes presidentskapet.

 • 2.(100)

  Endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv. (Prop. 35 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(101)

  Ny saldering av statsbudsjettet 2014 (Prop. 36 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(102)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn og André N. Skjelstad om generell bevæpning av politiet (Dokument 8:34 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 5.(103)

  Endringer i utlendingsloven m.m. (utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger) (Prop. 34 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 6.(104)

  Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2013, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid (Meld. St. 8 (2014–2015))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.