Stortinget - Møte torsdag den 11. desember 2014 kl. 10

Dato: 11.12.2014

Dokumenter: (Innst. 68 S (2014–2015), jf. Prop. 129 S (2013–2014))

Sak nr. 4 [15:31:00]

Innstilling fra næringskomiteen om samtykke til inngåelse av avtale mellom Norge og EU om gjensidig adgang til fiske i Skagerrak for fartøyer som fører dansk, norsk eller svensk flagg

Talere

Votering i sak nr. 4

Line Henriette Hjemdal (KrF) [15:31:28]: (ordfører for saken): Et kort innlegg når det gjelder Innst. 68 S for 2014–2015, ut fra Prop. 129 S. Det er altså en avtale om å sikre gjensidig adgang til fiske i Skagerrak for fartøyer som fører dansk, norsk eller svensk flagg.

Tidligere var denne adgangen regulert i Skagerrak-avtalen mellom Sverige, Norge og Danmark av 1966. Denne avtalen ble sagt opp av Norge 6. august i 2012 fordi den ikke harmoniserte med moderne havrett. Den viste seg å være uklar med hensyn til jurisdiksjoner på områder som berører kontroll og håndheving av fiske.

For å få på plass en ny og mer moderne avtale startet det daværende Fiskeri- og kystdepartementet forhandlinger med EU. Disse forhandlingene ble avsluttet 24. oktober 2013. I påvente av at den nye avtalen skulle tre i kraft, har det blitt inngått avtaler på departementsnivå om midlertidige ordninger for ikke å måtte avbryte fisket.

Avtaleforslaget er i all hovedsak en videreføring av gjensidig adgang til fiske i Skagerrak for fartøyer med norsk, dansk eller svensk flagg, men i motsetning til den tidligere Skagerrak-avtalen harmoniserer denne med jurisdiksjonsregimet i moderne havrett. Avtalen regulerer havrettslige jurisdiksjonsforhold og ressursutnyttelse og antas å være av særlig viktighet, slik at Stortingets samtykke til inngåelse er nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 andre ledd.

Jeg anbefaler med dette innstillingen, som en samlet komité stiller seg bak.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 4.

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i inngåelse av avtale mellom Norge og EU om gjensidig adgang til fiske i Skagerrak for fartøyer som fører dansk, norsk eller svensk flagg.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.