Stortinget - Møte torsdag den 11. desember 2014 kl. 10

Dato: 11.12.2014

Dokumenter: (Innst. 55 S (2014–2015), jf. Meld. St. 26 (2013–2014))

Sak nr. 5 [15:33:26]

Innstilling fra næringskomiteen om fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2014 og fisket etter avtalane i 2012 og 2013

Talere

Votering i sak nr. 5

Frank Bakke-Jensen (H) [15:33:57]: (ordfører for saken): Jeg skal være ganske kort. Dette er et område der det er stor enighet i komiteen om at Norge er god. Dette er avtaler vi har lange tradisjoner for å forhandle fram. Det er forhandlet fram gode løsninger. Det er en enstemmig komité som leverer sin innstilling.

Avslutningsvis vil jeg bare si at det knyttet seg litt spenning i høst til forhandlingene med Russland. De gikk også på dette nivået veldig bra. Det viser litt hvor viktig det er at vi opererer også på disse arenaene, i det litt mer kompliserte verdensbildet som vi ser i dag.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 5.

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

Meld. St. 26 (2013–2014) – om fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2014 og fisket etter avtalane i 2012 og 2013 – legges ved protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.