Stortinget - Møte mandag den 15. desember 2014 kl. 10

Dato: 15.12.2014

Dokumenter: (Innst. 107 S (2014–2015), jf. Prop. 5 S (2014–2015))

Sak nr. 5 [13:33:34]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Hongkong SAR

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Da avbryter Stortinget sitt møte for julelunsj, og møtet settes igjen kl. 16. Presidenten takker for samarbeidet.

Møtet avbrutt kl. 13.34.

-----

Stortinget gjenopptok sine forhandlinger kl. 16.

President: Olemic Thommessen

Presidenten: Stortinget er klar til å gjenoppta forhandlingene fra i formiddag, men det foreligger noe formalia.

Fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Mazyar Keshvari fra og med 15. desember kl. 16 og inntil videre.

Denne søknad foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Vararepresentanten Peter N. Myhre foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden. – Det anses også vedtatt.

Peter N. Myhre er til stede og vil ta sete.

Stortinget fortsetter sine forhandlinger i sakene på dagens kart.

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til å sette i kraft avtalen undertegnet 22. august 2014 om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Hongkong SAR.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.