Stortinget - Møte torsdag den 18. desember 2014 kl. 10

Dato: 18.12.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 29 (2014–2015), jf. Innst. 4 L (2014–2015) og Prop. 1 LS (2014–2015))

Sak nr. 12 [14:11:32]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)