Stortinget - Møte torsdag den 18. desember 2014 kl. 10

Dato: 18.12.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 30 (2014–2015), jf. Innst. 4 L (2014–2015) og Prop. 1 LS (2014–2015))

Sak nr. 13 [14:11:33]

Stortingets vedtak til lov om opphevelse av lov 6. mars 2009 nr. 13 om Statens obligasjonsfond