Stortinget - Møte torsdag den 18. desember 2014 kl. 10

Dato: 18.12.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 25 (2014–2015), jf. Innst. 4 L (2014–2015) og Prop. 1 LS (2014–2015))

Sak nr. 8 [14:11:28]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard