Stortinget - Møte torsdag den 18. desember 2014 kl. 10

Dato: 18.12.2014

Dokumenter: (Lovvedtak 26 (2014–2015), jf. Innst. 4 L (2014–2015) og Prop. 1 LS (2014–2015))

Sak nr. 9 [14:11:29]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)