Stortinget - Møte onsdag den 7. januar 2015 kl. 10

Dato: 07.01.2015

Referatsaker

Sak nr. 3 [12:40:13]

Referat

 • 1.(133)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, folketrygdloven og i enkelte andre lover (justeringer i reglene om uføretrygd og ny uførepensjonsordning i offentlig tjenestepensjon mv.) (Lovvedtak 12 (2014–2015))

  • 2. lov om endringar i folketrygdlova og einskilde andre lover (Lovvedtak 13 (2014–2015))

  • 3. lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (Lovvedtak 22 (2014–2015))

  • 4. lov om endringer i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift (dokumentavgiftsloven) (Lovvedtak 23 (2014–2015))

  • 5. lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) (Lovvedtak 24 (2014–2015))

  • 6. lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (Lovvedtak 25 (2014–2015))

  • 7. lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) (Lovvedtak 26 (2014–2015))

  • 8. lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Lovvedtak 27 (2014–2015))

  • 9. lov om endring i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven) (Lovvedtak 28 (2014–2015))

  • 10. lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) (Lovvedtak 29 (2014–2015))

  • 11. lov om opphevelse av lov 6. mars 2009 nr. 13 om Statens obligasjonsfond (Lovvedtak 30 (2014–2015))

  • 12. lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) (Lovvedtak 31 (2014–2015))

  • 13. lov om endring i lov 9. desember 2011 nr. 52 om endringer i skatteloven (Lovvedtak 32 (2014–2015))

  • 14. lov om endringer i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) (Lovvedtak 33 (2014–2015))

  • 15. lov om overgangsregel til lov 7. desember 2012 nr. 76 del V om endringer i skatteloven (Lovvedtak 34 (2014–2015))

  • 16. lov om endringer i lov 13. desember 2013 nr. 117 om endringer i skatteloven (Lovvedtak 35 (2014–2015))

  • 17. lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (yrkesskade og tilbakebetaling) (Lovvedtak 3 (2014–2015))

  • 18. lov om endringer i tannhelsetjenesteloven (tiltak for å unngå kryssubsidiering) (Lovvedtak 14 (2014–2015))

  • 19. lov om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv. i plandelen) (Lovvedtak 4 (2014–2015))

  • 20. lov om endringar i kommunelova m.m. (teieplikta til revisor m.m.) (Lovvedtak 6 (2014–2015))

  • 21. lov om endringer i pengespilloven og lotteriloven (tippenøkkelen, private pokerlag) (Lovvedtak 17 (2014–2015))

  • 22. lov om endringer i foretaksregisterloven (gjennomføring av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre) (Lovvedtak 11 (2014–2015))

   – er sanksjonert under 19. desember 2014.

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(134)

  Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen (Meld. St. 12 (2014–2015))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 3.(135)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes om at lengeværende asylbarn som er sendt ut i perioden 1. januar 2014 og fram til dags dato 18. desember 2014, må få prøvd saken sin på nytt etter nytt regelverk (Dokument 8:46 S (2014–2015))

 • 4.(136)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Audun Lysbakken og Torgeir Knag Fylkesnes om umiddelbart å sikre at praksis for afghanske barnefamilier som henvises til internflukt, er i tråd med og følger UNHCRs og Utlendingsdirektoratets (UDIs) anbefalinger (Dokument 8:47 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 5.(137)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Geir Jørgen Bekkevold, Rigmor Andersen Eide og Hans Fredrik Grøvan om å styrke den norske reiselivsnæringen (Dokument 8:45 S (2014–2015))

 • 6.(138)

  Endringer i småbåtloven (påbud om bruk av flyteutstyr i fritidsbåter) (Prop. 51 L (2014–2015))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes næringskomiteen.

 • 7.(139)

  Utbygging og finansiering av E134 Damåsen–Saggrenda i Buskerud (Prop. 49 S (2014–2015))

 • 8.(140)

  Utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold (Prop. 50 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke.