Stortinget - Møte tirsdag den 13. januar 2015 kl. 10

Dato: 13.01.2015

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Stortinget skal da gå til votering.

Votering

Votering i sakene nr. 3 og 4

Presidenten: Sakene nr. 3 og 4 er andre gangs behandling av lovsaker, lovvedtakene 36 og 37.

Det foreligger ingen forslag til anmerkning til noen av sakene. Stortingets lovvedtak 36 og 37 er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.