Stortinget - Møte torsdag den 5. februar 2015 kl. 10

Dato: 05.02.2015

Dokumenter: (Innst. 95 S (2014–2015))

Sak nr. 1 [10:02:33]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om overenskomster inngått med fremmede stater eller internasjonale organisasjoner i 2012

Talere

Votering i sak nr. 1

Øyvind Halleraker (H) [10:02:57]: (ordfører for saken): Selv om dette er en relativt omfattende sak, er den vel nærmest å anse som en ekspedisjonssak. Det gjelder 2012, og mange vil jo da mene at det kanskje er på tide å få den behandlet.

Som det framgår av saken, har ikke komiteen andre merknader enn å vise til dokumentet fra Utenriksdepartementet, og komiteen ber om at saken vedlegges protokollen.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 1.

Etter ønske fra utenriks- og forsvarskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 2, 3 og 4 behandles under ett. – Det anses vedtatt.

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt:

Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter eller internasjonale organisasjoner i 2012 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.