Stortinget - Møte torsdag den 5. februar 2015 kl. 10

Dato: 05.02.2015

Dokumenter: (Innst. 127 S (2014–2015), jf. Dokument 14 (2014–2015))

Sak nr. 2 [10:03:41]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om årsrapport til Stortinget fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 1. oktober 2013 til 12. september 2014

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 14 (2014–2015) – om årsrapport til Stortinget fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 1. oktober 2013 til 12. september 2014 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.