Stortinget - Møte tirsdag den 17. februar 2015 kl. 10

Dato: 17.02.2015

Formalia

Presidenten: Representantene Knut Storberget, Heikki Eidsvoll Holmås og Eva Kristin Hansen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe foreligger søknad om permisjon for representanten Tor André Johnsen i dagene 18. og 19. februar for å delta i OSSEs vintermøte i Wien.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • Søknaden behandles straks og innvilges.

  • Vararepresentanten, Hege Jensen, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Statsråd Anders Anundsen overbrakte 3 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Martin Kolberg vil fremsette et representantforslag.

Martin Kolberg (A) [10:02:04]: På vegne av representantene Gunvor Eldegard, Jette F. Christensen, Jan Bøhler, Per Olaf Lundteigen, Hans Fredrik Grøvan, Abid Q. Raja, Bård Vegar Solhjell, Rasmus Hansson og meg selv fremmer jeg et representantforslag om å opprette en stortingsoppnevnt granskningskommisjon for å vurdere forhold rundt Scandinavian Star-katastrofen.

Presidenten: Representanten Ketil Kjenseth vil fremsette et representantforslag.

Ketil Kjenseth (V) [10:02:42]: På vegne av representantene André N. Skjelstad, Ola Elvestuen, Sveinung Rotevatn og meg selv vil jeg framsette et representantforslag om nye tiltak for en mer human rusomsorg.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet fortsetter utover kl. 16.