Stortinget - Møte tirsdag den 17. februar 2015 kl. 10

Dato: 17.02.2015

Referatsaker

Sak nr. 10 [16:57:37]

Referat

 • 1.(163)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven) (Lovvedtak 39 (2014–2015))

  • 2. lov om utvalget for evaluering av EOS-utvalget (Lovvedtak 38 (2014–2015))

  • 3. midlertidig lov om endringer i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (Lovvedtak 40 (2014–2015))

   – er sanksjonert under 13. februar 2015

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(164)

  Endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling) (Prop. 58 L (2014–2015))

 • 3.(165)

  Endringer i folketrygdloven (henvisning fra psykolog) (Prop. 59 L (2014–2015))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4.(166)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp og Jan Arild Ellingsen om umiddelbar opphevelse av straffeloven § 142 (blasfemiparagrafen) (Dokument 8:59 L (2014–2015))

 • 5.(167)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Abid Q. Raja, Iselin Nybø, Sveinung Rotevatn og Trine Skei Grande om å oppheve politiloven § 14 første ledd nr. 8, adgang til kommunale tiggeforbud (Dokument 8:60 L (2014–2015))

 • 6.(168)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad om å oppheve muligheten for kommunalt forbud mot tigging (Dokument 8:61 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 4–6 sendes justiskomiteen.

 • 7.(169)

  Endringer i lov om utdanningsstøtte (behovsprøving, innhenting av opplysninger) (Prop. 60 L (2014–2015))

 • 8.(170)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Helga Pedersen, Ingalill Olsen, Tove Karoline Knutsen, Sigmund Steinnes, Eirik Sivertsen, Tone-Helen Toften, Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes om å opprette et professorat ved UiT, Norges arktiske universitet, for å styrke forskning og formidling om 2. verdenskrig i det nordlige Norge og nordområdene (Dokument 8:58 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 9.(171)

  Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning (Dokument 3:5 (2014–2015))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.