Stortinget - Møte tirsdag den 17. mars 2015 kl. 10

Dato: 17.03.2015

Dokumenter: (Innst. 184 S (2014–2015), jf. Prop. 46 LS (2014–2015))

Sak nr. 13 [15:01:33]

Innstilling fra justiskomiteen om samtykke til ratifikasjon av protokoll 30. april 2010 til den internasjonale konvensjon om ansvar og erstatning for skade i forbindelse med sjøtransport av farlige og skadelige stoffer, 1996

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 13

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i ratifikasjon av protokoll 30. april 2010 til den internasjonale konvensjon om ansvar og erstatning for skade i forbindelse med sjøtransport av farlige og skadelige stoffer, 1996.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.