Stortinget - Møte torsdag den 26. mars 2015 kl. 10

Dato: 26.03.2015
President: Ingjerd Schou

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:03:10]

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling ((Innst. 209 S (2014–2015)))

 • Sak nr. 2 [10:03:29]

  Innstilling fra finanskomiteen om lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) ((Innst. 165 L (2014–2015), jf. Prop. 125 L (2013–2014)))

 • Sak nr. 3 [10:33:21]

  Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Kjell-Idar Juvik, Per Olaf Lundteigen og Janne Sjelmo Nordås om at det svares merverdiavgift fra utenlandske selskaper som driver innenlandsk transport av personer og gods i Norge (kabotasje) ((Innst. 148 S (2014–2015), jf. Dokument 8:93 S (2013–2014)))

 • Sak nr. 4 [11:01:25]

  Interpellasjon fra representanten Jan Bøhler til justis- og beredskapsministeren:
  «I samarbeidsavtalen står det at sexkjøpsloven skal evalueres, og statsministeren har sagt til Stortinget at hun har et pragmatisk forhold til om loven bør oppheves eller ikke. I byene som er mest berørte, Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim, har Høyre-topper som Fabian Stang, Stian Røsland, Trude Drevland mfl. gått imot å oppheve den. Evalueringen av sexkjøpsloven, utarbeidet av Vista Analyse på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, kom i august i fjor. Den viser bl.a. at etterspørselen er redusert med omkring 45 pst. sammenliknet med en utvikling uten loven, at det er færre bakmenn, at loven har en holdningsskapende effekt ved at særlig færre unge menn kjøper sex, og at den har bidratt til mindre menneskehandel i Norge. I Sverige har det vært bred enighet om sexkjøpsloven siden 1999, noe som har gitt loven mer gjennomslag.
  Vil statsråden bidra til ro rundt loven også her i Norge, og la den virke i en del år før eventuelle nye evalueringer?»

 • Sak nr. 5 [11:44:00]

  Interpellasjon fra representanten Ove Trellevik til fiskeriministeren:
  «OECD, EU og andre sentrale aktører forventer at bioøkonomien vil bli et helt sentralt tema og område for økonomisk vekst i årene som kommer. Det foregår en betydelig internasjonal forskningsinnsats og industriell strategisk posisjonering på dette området. Skal vi lykkes med verdiskapingen og utløse potensialet innen bioøkonomi, er nye anvendelsesområder av eksisterende råstoff fra marin sektor, landbruk og skogbruk avgjørende viktig. Skog 22-rapporten peker på muligheter for økt bruk av skogressursene innen norsk industri og bioøkonomi. På samme måte er det en rekke nye anvendelsesområder for marint restråstoff og utnytting av flere arter. I EU og USA er det egne strategier for utvikling av bioøkonomien. I Tyskland har de både en forskningsstrategi og en politisk strategi for å fremme bioøkonomien.
  Hva er statusen for arbeidet med bioøkonomien i Norge?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 12.52.