Stortinget - Møte tirsdag den 19. mai 2015 kl. 10

Dato: 19.05.2015

Referatsaker

Sak nr. 6 [16:57:24]

Referat

 • 1.(319)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om en storsatsing på flytende vindkraft i Norge (Dokument 8:118 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen

 • 2.(320)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Abid Q. Raja om å styrke rettssikkerheten og oppfølgingen av mennesker som utsettes for menneskehandel i prostitusjon (Dokument 8:116 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

 • 3.(321)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Jenny Klinge og Per Olaf Lundteigen om endring av straffelova slik at utleigar kan haldast ansvarleg ved ulovleg verksemd i lokale som blir leigd ut (Dokument 8:117 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes justiskomiteen

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.