Stortinget - Møte tirsdag den 26. mai 2015 kl. 12

Dato: 26.05.2015

Referatsaker

Sak nr. 11 [20:38:02]

Referat

 • 1.(328)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon) (Lovvedtak 63 (2014–2015))

  • 2. lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg) (Lovvedtak 61 (2014–2015))

  • 3. lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (Lovvedtak 60 (2014–2015))

  • 4. lov om endringer i lov om utdanningsstøtte (behovsprøving, innhenting av opplysninger) (Lovvedtak 68 (2014–2015))

   – er sanksjonert under 22. mai 2015

   Enst.: Nr. 1–4 vedlegges protokollen.

 • 2.(329)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Karin Andersen om barnefattigdom (Dokument 8:122 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(330)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Pål Farstad og Ketil Kjenseth om vannkraftkonsesjon i Nedre Otta (Dokument 8:123 S (2014–2015))

 • 4.(331)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni og Janne Sjelmo Nordås om tiltak for å redusere rovdyrproblemene for samisk reindrift (Dokument 8:124 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5.(332)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 29/2015 av 25. februar 2015 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2012/28/EU om ein viss tillaten bruk av hitteverk (Prop. 126 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 6.(333)

  Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Romania, undertegnet i Oslo 27. april 2015 (Prop. 124 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 7.(334)

  Legemiddelmeldingen. Riktig bruk – bedre helse (Meld. St. 28 (2014–2015))

 • 8.(335)

  Endringar i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (kontaktlege i spesialisthelsetenesta m.m.) (Prop. 125 L (2014–2015))

 • 9.(336)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen om tiltak mot overforbruk og feilbruk av reseptfrie legemidler (Dokument 8:125 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 7–9 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 10.(337)

  Endringer i straffeloven 2005 mv. (strafferettslige særreaksjoner m.m.) (Prop. 122 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 11.(338)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2015 av 25. februar 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 452/2014 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for luftfartsvirksomhet utøvd av tredjestatsoperatører (Prop. 123 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? Det har ikke skjedd. – Møtet er hevet.