Stortinget - Møte tirsdag den 26. mai 2015 kl. 12

Dato: 26.05.2015
President: Svein Roald Hansen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [12:02:32]

  Redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

 • Sak nr. 2 [12:36:13]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i sak om Helse- og omsorgsdepartementets eierstyring knyttet til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal ((Innst. 240 S (2014–2015)))

 • Sak nr. 3 [17:29:51]

  Interpellasjon fra representanten Odd Omland til næringsministeren:
  «Etter at Stoltenberg-regjeringen fikk på plass ny minerallov og en mineralstrategi, ble Norge rangert på 10. plass av det anerkjente kanadiske forskningsinstituttet Fraser Institute, som hvert år rangerer over 100 land etter hvor attraktive de er for mineralnæringens internasjonale investormarked. Sist år falt Norge fra 10. til 18. plass på rangeringen, mens Sverige og Finland holder seg i verdenstoppen. Jeg siterer generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri: 'Tiltroen til Norge som mineralland var stigende, men denne muligheten er i ferd med å renne ut i sanden. Til tross for at den sittende regjering utropte mineralnæringen til et viktig satsingsområde venter vi fortsatt på de konkrete tiltakene som skal legge til rette for mer mineralindustri i Norge. Markedet har for lengst sett seg lei på norsk nøling.'
  Hva vil statsråden gjøre for å bedre tiltroen til Norge som mineralnasjon og for å legge til rette for utvikling av nye arbeidsplasser for denne viktige næringen?»

 • Sak nr. 4 [18:25:22]

  Interpellasjon fra representanten Kjell Ingolf Ropstad til næringsministeren:
  «Vi går mot et kraftoverskudd som må brukes til grønn omstilling. Mye av kraften er subsidiert av sertifikatmarkedet, og da er det ekstra viktig at vi tar kraften i bruk. Fossil energi må erstattes av fornybar kraft, og vi må skape nye grønne arbeidsplasser. En viktig og voksende næring er grønne datasentre. De globale mengder med data dobler seg hvert annet år. I Europa er det ventet et behov for minst 60, kanskje opp mot 200 nye store sentre innen 2020. Apple valgte Danmark, og i Sverige er Facebooks etablering av et nytt stort datasenter i landet beregnet å gi verdiskapning for 9 mrd. svenske kroner. Det er samtidig anslått å skape 4 500 nye arbeidsplasser. Redusert elavgift, etablering av fiberkabel til Tyskland og Storbritannia og offensiv nasjonal markedsføring er viktig for at Norge skal få del i denne verdiskapningen.
  Hva er statsrådens strategi for å få etablering av store grønne datasentre også i Norge?»

 • Sak nr. 5 [18:56:47]

  Initiativdebatt om pressefrihetens vilkår i Norge (initiativ fra familie- og kulturkomiteen)

 • Sak nr. 6 [19:55:16]

  Interpellasjon fra representanten Torgeir Knag Fylkesnes til kunnskapsministeren:
  «Å lære å lese, skrive og regne krever mye øving. Nyere studier viser at medfødte evner er overvurdert, og øving undervurdert, når det gjelder å forklare læring. Øvingsarbeidet er derfor noe av det viktigste som skjer i skolen. I dag er store deler av dette arbeidet skjøvet ut av skoletiden, og inn i hjemmet. Bruken av hjemmelekser er ikke regulert av opplæringsloven, men det heter at skolen bare skal gi lekser for at elevene kan øve seg på det de har lært på skolen. En undersøkelse fra 2012 viste imidlertid at en av tre foreldre iblant kommer til kort når de skal hjelpe barna med leksene. I tillegg vet vi at leksene forsterker sosiale forskjeller. Skoleforskeren John Hattie konkluderer med at lekser kan forsterke lav selvtillit for svake elever.
  Hvordan vil statsråden sørge for at øvingsarbeidet i skolen organiseres på en måte som gir bedre læring for alle elever, og ikke bidrar til å forsterke sosiale forskjeller?»

 • Sak nr. 7 [20:31:28]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Eurodac-forordningen 2013) ((Lovvedtak 70 (2014–2015), jf. Innst. 244 L (2014–2015) og Prop. 62 L (2014–2015)))

 • Sak nr. 8 [20:31:28]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i introduksjonsloven (behandling av personopplysninger) ((Lovvedtak 71 (2014–2015), jf. Innst. 264 L (2014–2015) og Prop. 70 L (2014–2015)))

 • Sak nr. 9 [20:31:28]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling) ((Lovvedtak 72 (2014–2015), jf. Innst. 252 L (2014–2015) og Prop. 58 L (2014–2015)))

 • Sak nr. 10 [20:31:28]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven (henvisning fra psykolog) ((Lovvedtak 73 (2014–2015), jf. Innst. 251 L (2014–2015) og Prop. 59 L (2014–2015)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 20.39.