Stortinget - Møte mandag den 8. juni 2015 kl. 10

Dato: 08.06.2015

Referatsaker

Sak nr. 16 [17:17:33]

Referat

(354) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Marianne Aasen, Jonas Gahr Støre, Rigmor Aasrud, Kari Henriksen, Ruth Grung og Tor Arne Bell Ljunggren om en systematisk og langsiktig nasjonal plan for freds- og menneskerettighetssentrene (Dokument 8:127 S (2014–2015))

Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten: Vi finner fram sak nr. 5. Der er det slik at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne varslet at de ville stemme imot. Det var en skarp votering, hvor Kristelig Folkeparti og de to regjeringspartiene skulle stemme for. Er det greit?

Kari Henriksen (A) (fra salen): Det er greit.

Presidenten: Det ble også slik voteringen endte, hvis presidenten husker riktig.

Da er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.