Stortinget - Møte mandag den 15. juni 2015 kl. 10

Dato: 15.06.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 107 (2014–2015), jf. Innst. 334 L (2014–2015) og Prop. 86 L (2014–2015))

Sak nr. 37

Stortingets vedtak til midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet