Stortinget - Møte mandag den 15. juni 2015 kl. 10

Dato: 15.06.2015

Referatsaker

Sak nr. 40 [22:56:37]

Referat

 • 1.(359)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Eurodac-forordningen 2013) (Lovvedtak 70 (2014–2015))

   – er sanksjonert under 12. juni 2015

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(360)

  Endringer i lov om anke til Trygderetten (lovrevisjon) (Prop. 139 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(361)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Kirsti Bergstø og Snorre Serigstad Valen om profitt i offentlig finansierte velferdstjenester (Dokument 8:128 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(362)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø, Karin Andersen og Torgeir Knag Fylkesnes om å stoppe stoppeklokkene og øke bemanningen i eldreomsorgen (Dokument 8:129 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 5.(363)

  Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2014 (Meld. St. 34 (2014–2015))

 • 6.(364)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Aasrud, Arild Grande, Hege Haukeland Liadal, Sonja Mandt og Geir Jørgen Bekkevold om lovfesting av ungdomsråd (Dokument 8:131 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 7.(365)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2015 av 30. april 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1024/2012 om forvaltningssamarbeid gjennom informasjonssystemet for det indre marked («IMI-forordningen») (Prop. 135 S (2014–2015))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8.(366)

  Endringar i yrkestransportlova (lovbrotsgebyr knytt til tildeling av tenestekonsesjonskontraktar) (Prop. 138 L (2014–2015))

 • 9.(367)

  Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn – Bjørgo i Oppland (Prop. 140 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 10.(368)

  Norske interesser og politikk i Antarktis (Meld. St. 32 (2014–2015))

 • 11.(369)

  Norske interesser og politikk for Bouvetøya (Meld. St. 33 (2014–2015))

  Enst.: Nr. 10 og 11 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.