Stortinget - Møte fredag den 19. juni 2015 kl. 9

Dato: 19.06.2015

Referatsaker

Sak nr. 6 [15:47:00]

Referat

 • 1.(375)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i folketrygdloven (midlertidig gjenlevendetillegg til ny alderspensjon) (Lovvedtak 102 (2014–2015))

  • 2. lov om endringer i folketrygdloven mv. (stønader til enslig mor eller far og tilleggsstønader til tiltaksdeltakere) (Lovvedtak 103 (2014–2015))

  • 3. lov om endringar i lov om lønnsplikt under permittering (arbeidsgivarperioden) (Lovvedtak 104 (2014–2015))

  • 4. lov om endringer i introduksjonsloven (behandling av personopplysninger) (Lovvedtak 71 (2014–2015))

  • 5. lov om endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) (Lovvedtak 78 (2014–2015))

  • 6. lov om endringar i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter (Lovvedtak 110 (2014–2015))

  • 7. lov om endringar i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgift vedrørende motorkjøretøyer og båter (Lovvedtak 111 (2014–2015))

  • 8. lov om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (Lovvedtak 112 (2014–2015))

  • 9. lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) (Lovvedtak 113 (2014–2015))

  • 10. lov om endringar i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) (Lovvedtak 114 (2014–2015))

  • 11. lov om endring i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard (Lovvedtak 115 (2014–2015))

  • 12. lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) (Lovvedtak 116 (2014–2015))

  • 13. lov om endring i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) (Lovvedtak 117 (2014–2015))

  • 14. lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) (Lovvedtak 118 (2014–2015))

  • 15. lov om endringar i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) (Lovvedtak 119 (2014–2015))

  • 16. lov om endringar i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) (Lovvedtak 120 (2014–2015))

  • 17. lov om endringar i lov 19. desember 2014 nr. 77 (Lovvedtak 121 (2014–2015))

  • 18. lov om krav til kassasystem (kassasystemlova) (Lovvedtak 122 (2014–2015))

  • 19. lov om endringer i helsepersonelloven mv. (vilkår for autorisasjon) (Lovvedtak 106 (2014–2015))

  • 20. lov om endringer i helsepersonelloven og helsetilsynsloven (spesialistutdanningen m.m.) (Lovvedtak 76 (2014–2015))

  • 21. lov om endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon mv. fra 75 til 80 år) (Lovvedtak 105 (2014–2015))

  • 22. lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (dekning av utgifter til pasientreiser) (Lovvedtak 75 (2014–2015))

  • 23. lov om endringer i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.) (Lovvedtak 92 (2014–2015))

  • 24. lov om endringer i lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) (Lovvedtak 80 (2014–2015))

  • 25. lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 (straffelovens ikraftsettingslov) (Lovvedtak 90 (2014–2015))

  • 26. lov om endringer i straffegjennomføringsloven (straffegjennomføring i annen stat) (Lovvedtak 79 (2014–2015))

  • 27. lov om endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag mv. (Lovvedtak 69 (2014–2015))

  • 28. lov om endringer i forurensningsloven (Tilsyn med kommunens plikter etter forurensningsloven § 32 a) (Lovvedtak 77 (2014–2015))

  • 29. lov om endringar i bustøttelova (skjerpa kontroll med bustøtte) (Lovvedtak 81 (2014–2015))

  • 30. lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven) (Lovvedtak 62 (2014–2015))

  • 31. lov om endringar i valgloven (ansvar for valkort mv.) (Lovvedtak 82 (2014–2015))

  • 32. lov om endringar i lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument (innsamling av digitale dokument m.m.) (Lovvedtak 88 (2014–2015))

  • 33. lov om endringer i åndsverkloven (gjennomføring av EUs hitteverkdirektiv og innføring av generell avtalelisens mv.) (Lovvedtak 98 (2014–2015))

  • 34. lov om endringar i lov om stadnamn (om høvet grunneigarar har til å fastsetje skrivemåte av bruksnamn m.m.) (Lovvedtak 99 (2014–2015))

  • 35. lov om endringer i privatskolelova mv. (nytt navn på loven, nye godkjenningsgrunnlag m.m.) (Lovvedtak 96 (2014–2015))

  • 36. lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova (krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.) (Lovvedtak 95 (2014–2015))

  • 37. lov om endringar i lov om Enhetsregisteret m.m. (registrering av sameigarar m.m.) (Lovvedtak 74 (2014–2015))

  • 38. lov om endringer i deltakerloven (tildeling av spesiell tillatelse og adgang til å delta i fiske) (Lovvedtak 97 (2014–2015))

  • 39. lov om endringer i lov om elsertifikater (første kontrollstasjon) (Lovvedtak 94 (2014–2015))

  • 40. lov om endringer i jernbaneloven (sikring mot tilsiktede uønskede handlinger) (Lovvedtak 84 (2014–2015))

   – er sanksjonert under 19. juni 2015

 • 2.(376)

  Familie- og kulturkomiteen melder å ha valgt Anette Trettebergstuen til andre nestleder

 • 3.(377)

  Transport- og kommunikasjonskomiteen melder å ha valgt Eirik Sivertsen til første nestleder

  Enst.: Nr. 1–3 vedlegges protokollen.

 • 4.(378)

  Endringer i sosialtjenesteloven (økonomisk stønad til barnefamilier) (Prop. 147 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 5.(379)

  Open og opplyst. Allmennkringkasting og mediemangfald (Meld. St. 38 (2014–2015))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 6.(380)

  Lov om fastsettelse av referanserenter og lov om endringer i finanslovgivningen mv. (Prop. 142 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 7.(381)

  Endringer i alkoholloven og strålevernloven (varigheten på bevillinger mv. og laserpekere) (Prop. 141 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 8.(382)

  Endringer i barnebortføringsloven, barnevernloven, straffeloven 2005 og rettshjelploven (internasjonal barnebortføring) (Prop. 143 L (2014–2015))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 9.(383)

  Endringer i statsborgerloven (krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap) (Prop. 144 L (2014–2015))

 • 10.(384)

  Endringer i utlendingsloven (som følge av endrede strafferammer i straffeloven 2005 m.m.) (Prop. 145 L (2014–2015))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 11.(385)

  Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett - Linnes i Buskerud (Prop. 146 S (2014–2015))

 • 12.(386)

  Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense – Korgen, inkl. Brattåsen - Lien i Vefsn og Grane kommunar (E6 Helgeland sør) i Nordland (Prop. 148 S (2014–2015))

  Enst.: Nr. 11 og 12 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 13.(387)

  Sammen om jobben. Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet (Meld. St. 35 (2014–2015))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 14.(388)

  Noregs deltaking i den 69. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) (Meld. St. 36 (2014–2015))

 • 15.(389)

  Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken. Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom (Meld. St. 37 (2014–2015))

  Enst.: Nr. 14 og 15 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Fra Statsministerens kontor foreligger følgende brev til Stortinget, datert 19. juni 2015:

«I statsråd for H.M. Kongen holdt på Oslo slott 19. juni 2015 kl. 1100 er bestemt:

Statssekretær i Finansdepartementet Jon Gunnar Pedersen gis avskjed i nåde fra sitt embete.

Statssekretær ved Statsministerens kontor Tore Vamraak gis avskjed i nåde fra sitt embete og utnevnes til statssekretær for statsråd Siv Jensen.

Director Torkild Solli Haukaas utnevnes til statssekretær for statsminister Erna Solberg.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Hans J. Røsjorde gis avskjed i nåde fra sitt embete.

Stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter utnevnes til statssekretær for statsråd Anders Anundsen.

Statssekretær i Utenriksdepartementet Ingvild Næss Stub gis avskjed i nåde fra sitt embete og utnevnes til statssekretær for statsminister Erna Solberg fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

Vice president Elsbeth Tronstad utnevnes til statssekretær for statsråd Vidar Helgesen fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.»

Presidenten foreslår at det refererte brevet vedlegges protokollen. – Det anses vedtatt.

Første vararepresentant for Hordaland fylke, Laila Marie Reiertsen, tar sete som representant for den tid stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter er statssekretær.

Før møtet heves vil presidenten gjøre representantene oppmerksom på at Stortingets forhandlinger vil bli gjenopptatt onsdag den 30. september kl. 13.

Da dette er det siste ordinære stortingsmøtet før ferien, vil presidenten før møtet heves, benytte anledningen til å takke medrepresentanter, medlemmer av regjeringen, Stortingets personale, presselosjen og alle som har bidratt til Stortingets virke, for et godt samarbeid og ønske dere alle en riktig god sommer!

Ber noen om ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.