Stortinget - Møte tirsdag den 24. november 2015 kl. 10

Dato: 24.11.2015

Referatsaker

Sak nr. 6 [14:08:04]

Referat

 • 1.(66)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i utlendingsloven (innstramninger) (Lovvedtak 5 (2015–2016))

   – er sanksjonert under 20. november 2015

   Enst.: Vedlegges protokollen

 • 2.(67)

  Endringar i statsbudsjettet 2015 under Arbeids- og sosialdepartementet (Prop. 30 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen

 • 3.(68)

  Endringer i statsbudsjettet 2015 under Klima- og miljødepartementet (Prop. 20 S (2015–2016))

 • 4.(69)

  Endringar i statsbudsjettet 2015 under Olje- og energidepartementet (Prop. 24 S (2015–2016))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes energi- og miljøkomiteen

 • 5.(70)

  Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kulturdepartementet (Prop. 25 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, unntatt kap. 310, 340, 342 og 3340, som sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

 • 6.(71)

  Endringar i statsbudsjettet 2015 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (Prop. 29 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822, som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen

 • 7.(72)

  Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019) (Meld. St. 11 (2015–2016))

 • 8.(73)

  Endringer i statsbudsjettet 2015 under Helse- og omsorgsdepartementet (Prop. 27 S (2015–2016))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes helse- og omsorgskomiteen

 • 9.(74)

  Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet (Prop. 22 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, unntatt kap. 456 og 3456, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, kap. 480, som sendes utenriks- og forsvarskomiteen, og kap. 490, 491 og 3490, som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen

 • 10.(75)

  Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kunnskapsdepartementet (Prop. 17 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

 • 11.(76)

  Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Prop. 28 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen, unntatt kap. 542, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, og kap. 595 og 3595, som sendes energi- og miljøkomiteen

 • 12.(77)

  Endringar i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet (Prop. 23 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt kap. 926, 927, 928 og 3927, som sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, og kap. 5613, som sendes kommunal- og forvaltningskomiteen

 • 13.(78)

  Endringar i statsbudsjettet 2015 under Landbruks- og matdepartementet (Prop. 26 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt kap. 1137, som sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

 • 14.(79)

  Endringar i statsbudsjettet 2015 under Samferdselsdepartementet (Prop. 19 S (2015–2016))

 • 15.(80)

  Lov om overføring av offentlige og private rettsforhold fra Statens vegvesen til et statlig utbyggingsselskap for veg (Prop. 31 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 14 og 15 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen

 • 16.(81)

  Endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet (Prop. 18 S (2015–2016))

 • 17.(82)

  Endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet (Prop. 21 S (2015–2016))

  Enst.: Nr. 16 og 17 sendes utenriks- og forsvarskomiteen

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.