Stortinget - Møte tirsdag den 1. desember 2015 kl. 10

Dato: 01.12.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 11 (2015–2016), jf. Innst. 42 L (2015–2016) og Prop. 94 L (2014–2015))

Sak nr. 11 [16:24:31]

Stortingets vedtak til lov om endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler – tilpasninger til ny straffelov)