Endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler - tilpasninger til ny straffelov)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.11.2015 Innst. 42 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i flere lover for å tilpasse hjemler for utstedelse av politiattest til ny straffelov.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2015

   Behandlet andre gang i Stortinget 01.12.2015