Stortinget - Møte torsdag den 3. desember 2015 kl. 10

Dato: 03.12.2015

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Stortinget er da klar til å gå til votering.

Før vi starter voteringen, har representanten Snorre Serigstad Valen bedt om ordet til voteringen under sak nr. 2.

Snorre Serigstad Valen (SV) [20:54:33]: SV ønsker under III å stemme for nr. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og nr. 1 med unntak av strekpunkt nr. 5. Det er fordi det er en rekke forslag i flyktningforliket som SV er for, og som vi har lyst til å være med og støtte, men det er lagt opp til en voteringsorden som ikke gir oss mulighet til det. Det synes vi er synd, spesielt med tanke på at samtlige parlamentariske ledere i denne prosessen har understreket hvor viktig det er at så mye som mulig av asyl-, innvandrings- og flyktningpolitikken er omforent i Stortinget i en krevende tid. Derfor ber vi om at voteringsordenen endres.

Presidenten: Trond Helleland har bedt om ordet.

Trond Helleland (H) [20:55:28]: Jeg ber på vegne av de seks største partiene i Stortinget som står bak avtalen om flyktningsituasjonen, om samlet votering over III.

Alle partier var invitert inn i forhandlingene, og alle deltok. To partier valgte å forlate forhandlingene. Avtalen er en helhet, der alle har gitt og tatt. Derfor ønsker vi en samlet votering over III.

Presidenten: Vi går da til votering over dette spørsmålet. Det gjelder altså ikke det materielle innholdet, men det gjelder voteringsordenen.

III gjelder asylforliket. Sosialistisk Venstreparti har bedt om at voteringen splittes opp, mens avtalepartiene – alle partier unntatt Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne – har bedt om at det voteres over III under ett.

Votering

Votering:Ved alternativ votering mellom forslaget fra avtalepartiene, Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, om samlet votering over III og forslaget fra Sosialistisk Venstreparti om at voteringen over III splittes opp, ble forslaget fra avtalepartiene bifalt med 99 mot 4 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 20.56.24)

Presidenten: Det er dermed flertall for avtalepartienes forslag, og det vil bli votert samlet over III når vi kommer så langt.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.