Stortinget - Møte torsdag den 3. desember 2015 kl. 10

Dato: 03.12.2015

Referatsaker

Sak nr. 3 [21:11:39]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke referat.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.