Stortinget - Møte fredag den 18. desember 2015 kl. 9

Dato: 18.12.2015

Dokumenter: (Innst. 140 S (2015–2016))

Sak nr. 13 [09:06:10]

Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 13

Komiteen hadde innstilt:

I

Helse- og omsorgskomiteen skal ha 15 medlemmer.

Næringskomiteen skal ha 15 medlemmer.

II

Stortingsrepresentant Audun Lysbakken overføres fra helse- og omsorgskomiteen til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes overføres fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til næringskomiteen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.