Stortinget - Møte tirsdag den 19. januar 2016 kl. 10

Dato: 19.01.2016

Dokumenter: (Innst. 102 S (2015–2016), jf. Meld. St. 6 (2015–2016))

Sak nr. 8 [13:31:14]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om nordisk samarbeid

Votering i sak nr. 8

Komiteen hadde innstilt:

Meld. St. 6 (2015–2016) – om nordisk samarbeid – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.