Stortinget - Møte tirsdag den 29. mars 2016 kl. 12

Dato: 29.03.2016

Dokumenter: (Lovvedtak 45 (2015–2016), jf. Innst. 158 L (2015–2016) og Prop. 4 LS (2015–2016))

Sak nr. 8 [17:00:03]

Stortingets vedtak til lov om endringar i sjøloven (gjennomføring av europaparlaments- og rådforordning (EU) nr. 1177/2010 om båtpassasjerrettar)