Stortinget - Møte onsdag den 4. mai 2016 kl. 10

Dato: 04.05.2016

Formalia

Presidenten: Fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe foreligger det søknad om permisjon for representanten Ingebjørg Amanda Godskesen i tiden fra og med 10. mai til og med 12. mai for å delta på reiser med Europarådets parlamentariske forsamling til Ankara og Istanbul.

Søknaden foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Vararepresentanten, Lene Langemyr, foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden. – Det anses vedtatt.

Representanten Arild Grande vil fremsette et representantforslag.

Arild Grande (A) [10:00:50]: På vegne av representantene Sonja Mandt, Anette Trettebergstuen, Hege Haukeland Liadal og meg selv har jeg gleden av å framsette et forslag om en strategi for økt satsing på norske tv-serier.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.