Stortinget - Møte onsdag den 18. mai 2016 kl. 12

Dato: 18.05.2016

Dokumenter: (Lovvedtak 57 (2015–2016, jf. Innst. 247 L (2015–2016 og Prop. 58 L (2015–2016)

Sak nr. 8 [17:36:24]

Stortingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn m.m.)