Stortinget - Møte onsdag den 18. mai 2016 kl. 12

Dato: 18.05.2016
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [12:01:27]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Marianne Aasen, Torgeir Micaelsen, Ruth Grung, Tove Karoline Knutsen og Line Kysnes Vennesland om et løft for norske biobanker ((Innst. 250 S (2015–2016, jf. Dokument 8:24 S (2015–2016)))

 • Sak nr. 2 [12:36:54]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby og Sveinung Rotevatn om heving av alkoholgrensen for øl som selges i dagligvareforretninger ((Innst. 253 S (2015–2016, jf. Dokument 8:27 S (2015–2016))

 • Sak nr. 3 [13:47:30]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen om å la Tinn kommune overta Rjukan sykehus vederlagsfritt ((Innst. 251 S (20152016), jf. Dokument 8:33 S (20152016)))

 • Sak nr. 4 [14:54:01]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Heidi Greni om å sikre rehabilitering og fysisk trening i sykehjem ((Innst. 252 S (2015–2016, jf. Dokument 8:34 S (2015–2016))

 • Sak nr. 5 [16:03:58]

  Interpellasjon fra representanten Kjersti Toppe til helse- og omsorgsministeren:
  «Da Stortinget vedtok Nasjonal helse- og sykehusplan, var en samlet komité enig om at det må stilles høyere og nye krav til ledelse i fremtidens helsetjenester. I innstillingen viste komiteen til at sykehusene ikke lar seg fjernstyre, og at det er behov for stedlig ledelse av sykehusene. Stortinget vedtok at stedlig ledelse skal være hovedregelen ved sykehus. Komiteen understreket i innstillingen behovet for at ledere må kjenne sine ansatte for å kunne utvikle fagmiljøer best mulig. Verken daglig drift eller arbeid med ønsket endring kan fungere uten en leder som er fysisk til stede på arbeidsplassen. I ettertid er det likevel reist tvil om hva Stortinget la i begrepet stedlig ledelse.
  Hva vil statsråden gjøre for å sikre ny og bedre ledelse av norske sykehus, og hvordan vil statsråden følge opp Stortingets vedtak om at stedlig ledelse skal være hovedregelen ved norske sykehus?»

 • Sak nr. 6 [16:56:58]

  Interpellasjon fra representanten Ingvild Kjerkol til helse- og omsorgsministeren:
  «Persontilpasset medisin gir mer målrettede behandlinger, og er allerede tatt i bruk på enkelte områder. Feltet blir i stor grad drevet av forskning og teknologiutvikling, og foreløpig aner vi bare konturene av omfanget. For å utnytte de nye behandlingsprinsippene til det beste for pasientene, er det nødvendig med et betydelig løft og en koordinert nasjonal satsing. Dette er helt nødvendige grep for å bevare folks tillit til at den offentlige helsetjenesten tilbyr den beste behandlingen. Det er bred politisk enighet om at denne type medisin vil få stadig større betydning. Den nylig fremlagte strategien er derfor skuffende lesning. Det følger ingen økonomisk satsing med strategien, og medlemmene i referansegruppen mener selv at strategien burde vært mer ambisiøs.
  Hva er statsrådens ambisjoner på Norges og pasientenes vegne i dette arbeidet, og hva vil han gjøre for å møte den kritikken som har framkommet?»

 • Sak nr. 7 [17:36:23]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.) ((Lovvedtak 56 (2015–2016, jf. Innst. 256 L (2015–2016 og Prop. 55 L (2015–2016))

 • Sak nr. 8 [17:36:24]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (bortvisning av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn m.m.) ((Lovvedtak 57 (2015–2016, jf. Innst. 247 L (2015–2016 og Prop. 58 L (2015–2016))

 • Sak nr. 9 [17:36:25]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i reindriftsloven mv. (reingjerde mot Finland m.m.) ((Lovvedtak 58 (2015–2016, jf. Innst. 234 L (2015–2016 og Prop. 50 L (2015–2016))

 • Sak nr. 10 [17:36:26]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i lov om offentlig støtte m.m. (opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte) ((Lovvedtak 59 (2015–2016, jf. Innst. 235 L (2015–2016 og Prop. 57 L (2015–2016))

 • Sak nr. 11 [17:36:27]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i lov om Innovasjon Norge (ansvarsforhold og forvaltning) ((Lovvedtak 60 (2015–2016, jf. Innst. 255 L (2015–2016 og Prop. 66 L (2015–2016))

 • Sak nr. 12 [17:36:28]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (personforfølgelse, forberedelse til tvangsekteskap mv.) ((Lovvedtak 61 (2015–2016, jf. Innst. 211 L (2015–2016 og Prop. 42 L (2015–2016))

 • Sak nr. 13 [17:36:29]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeloven mv. (militær virksomhet i væpnet konflikt m.m.) ((Lovvedtak 62 (2015–2016, jf. Innst. 219 L (2015–2016 og Prop. 44 L (2015–2016))

 • Sak nr. 14 [17:36:30]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i politiloven (utnevning av visepolitimestere på åremål) ((Lovvedtak 63 (2015–2016, jf. Innst. 258 L (2015–2016 og Prop. 60 L (2015–2016))

 • Sak nr. 15 [17:36:31]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i forvaltningsloven mv. (administrative sanksjoner mv.) ((Lovvedtak 64 (2015–2016, jf. Innst. 243 L (2015–2016 og Prop. 62 L (2015–2016))

 • Sak nr. 16 [17:36:32]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i forvaltningsloven (forbud mot bruk av barn som tolk) ((Lovvedtak 65 (2015–2016, jf. Innst. 230 L (2015–2016 og Prop. 65 L (2015–2016))

 • Sak nr. 17 [17:36:33]

  Stortingets vedtak til lov om informasjonstilgang m.m. for Barnevoldsutvalget ((Lovvedtak 66 (2015–2016, jf. Innst. 265 L (2015–2016 og Prop. 87 L (2015–2016))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 17.51.