Stortinget - Møte fredag den 10. juni 2016 kl. 9

Dato: 10.06.2016

Referatsaker

Sak nr. 11 [16:47:36]

Referat

 • 1.(343)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar i psykisk helsevernloven (kontroll for å hindre innføring av uønskte gjenstandar) (Lovvedtak 72 (2015–2016))

  • 2. lov om endringer i politiloven (utnevning av visepolitimestere på åremål) (Lovvedtak 63 (2015–2016))

  • 3. lov om endringer i forvaltningsloven (forbud mot bruk av barn som tolk) (Lovvedtak 65 (2015–2016))

  • 4. lov om endringer i lov om offentlig støtte m.m. (opprettelse av nasjonalt register for offentlig støtte) (Lovvedtak 59 (2015–2016))

   – er sanksjonert under 10. juni 2016

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(344)

  Endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standariserte tobakkspakninger) (Prop. 142 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 3.(345)

  Lov om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkeskvalifikasjonsloven) (Prop. 139 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 4.(346)

  Endringar i yrkestransportlova (miljøkrav for drosjer) (Prop. 140 L (2015–2016))

 • 5.(347)

  Endringar i jernbanelova og einskilde andre lover (reform av jernbanesektoren) (Prop. 143 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 6.(348)

  Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid (Meld. St. 36 (2015–2016))

 • 7.(349)

  Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet (Endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap») (Prop. 141 S (2015–2016))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.