Stortinget - Møte torsdag den 16. juni 2016 kl. 10

Dato: 16.06.2016

Dokumenter: (Lovvedtak 113 (2015–2016), jf. Innst. 385 L (2015–2016) og Prop. 121 LS (2015–2016))

Sak nr. 18 [21:36:13]

Stortingets vedtak til lov om endringar i lov om eigedomsskatt til kommunane