Stortinget - Møte torsdag den 16. juni 2016 kl. 10

Dato: 16.06.2016

Dokumenter: (Lovvedtak 121 (2015–2016), jf. Innst. 385 L (2015–2016) og Prop. 121 LS (2015–2016))

Sak nr. 26 [21:36:13]

Stortingets vedtak til lov om endringar i merverdiavgiftsloven

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sakene nr. 14–26.

Votering i sakene nr. 14–26

Presidenten: Når det gjelder sakene nr. 14–26, er de andre gangs behandling av lovsaker.

Det foreligger ingen forslag til anmerkninger til noen av lovvedtakene. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.