Stortinget - Møte fredag den 17. juni 2016 kl. 9

Dato: 17.06.2016

Referatsaker

Sak nr. 5 [16:43:09]

Referat

 • 1.(350)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (økt minste pensjonsnivå til enslige alderspensjonister og andre endringer) (Lovvedtak 105 (2015–2016))

  • 2. lov om endringer i lov om lønnsplikt under permittering (innføring av en ny arbeidsgiverperiode og forlenget periode med fritak fra lønnsplikt) (Lovvedtak 106 (2015–2016))

  • 3. lov om endringar i barnelova m.m. (oppheving av tidsfristar i farskapssaker m.m.) (Lovvedtak 96 (2015–2016))

  • 4. lov om endringer i barnetrygdloven (barnetrygd ved opphold i utlandet) (Lovvedtak 76 (2015–2016))

  • 5. lov om klageorganer for forbrukersaker (gjennomføring av direktiv 2013/11/EU og forordning nr. 524/2013) og endringer i enkelte andre lover (Lovvedtak 54 (2015–2016))

  • 6. lov om EØS-finanstilsyn (Lovvedtak 109 (2015–2016))

  • 7. lov om endringer i merverdiavgiftsloven (utvidet adgang til direkte registrering) (Lovvedtak 75 (2015–2016))

  • 8. lov om endring i lov om særavgifter (Lovvedtak 110 (2015–2016))

  • 9. lov om endring i lov om adgang for Kongen til å inngå overenskomster med fremmede stater til forebyggelse av dobbeltbeskatning m.v. (Lovvedtak 111 (2015–2016))

  • 10. lov om endring i lov om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter (Lovvedtak 112 (2015–2016))

  • 11. lov om endringar i lov om eigedomsskatt til kommunane (Lovvedtak 113 (2015–2016))

  • 12. lov om endring i lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (Lovvedtak 114 (2015–2016))

  • 13. lov om endring i lov om skatt til Svalbard (Lovvedtak 115 (2015–2016))

  • 14. lov om endring i lov om skattlegging av personer på Jan Mayen og i Antarktis (Lovvedtak 116 (2015–2016))

  • 15. lov om endring i lov om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. (Lovvedtak 117 (2015–2016))

  • 16. lov om endringar i skatteloven (Lovvedtak 118 (2015–2016))

  • 17. lov om endring i lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (Lovvedtak 119 (2015–2016))

  • 18. lov om endringar i skattebetalingsloven (Lovvedtak 120 (2015–2016))

  • 19. lov om endringar i merverdiavgiftsloven (Lovvedtak 121 (2015–2016))

  • 20. lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap (Lovvedtak 90 (2015–2016))

  • 21. lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister) (Lovvedtak 99 (2015–2016))

  • 22. lov om endring av juridisk kjønn (Lovvedtak 71 (2015–2016))

  • 23. lov om endringer i helseregisterloven m.m. (kommunalt pasient- og brukerregister m.m.) (Lovvedtak 100 (2015–2016))

  • 24. lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (utvidelse av retten til fritt behandlingsvalg til å omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner m.m.) (Lovvedtak 69 (2015–2016))

  • 25. lov om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og helsepersonelloven (politiattest i den kommunale helse- og omsorgstjenesten) (Lovvedtak 98 (2015–2016))

  • 26. lov om endringer i legemiddelloven (refusjonskontrakter og rabatter) (Lovvedtak 73 (2015–2016))

  • 27. lov om endringer i alkoholloven mv. (retten til begrenset salg av alkoholholdig drikk mv.) (Lovvedtak 101 (2015–2016))

  • 28. lov om endringer i straffeloven mv. (militær virksomhet i væpnet konflikt m.m.) (Lovvedtak 62 (2015–2016))

  • 29. lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (personforfølgelse, forberedelse til tvangsekteskap mv.) (Lovvedtak 61 (2015–2016))

  • 30. lov om endringer i straffeprosessloven mv. (skjulte tvangsmidler) (Lovvedtak 87 (2015–2016))

  • 31. lov om endringer i konkursloven mv. (grenseoverskridende insolvensbehandling) (Lovvedtak 88 (2015–2016))

  • 32. lov om endringar i utlendingslova (pågriping og fengsling i samband med 48-timarprosedyren) (Lovvedtak 103 (2015–2016))

  • 33. lov om endringer i lov om endringer i statsborgerloven (endret ikrafttredelsestidspunkt for krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap) (Lovvedtak 104 (2015–2016))

  • 34. lov om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) (Lovvedtak 102 (2015–2016))

  • 35. lov om endring i valgloven mv. (Lovvedtak 84 (2015–2016))

  • 36. lov om endringar i inndelingslova og kommuneloven (behandling av kommunesamanslåingar mv.) (Lovvedtak 85 (2015–2016))

  • 37. lov om endringer i lov om forandring av rikets inddelingsnavn (sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker) (Lovvedtak 89 (2015–2016))

  • 38. lov om endringar i valgloven (personval ved stortingsval, frist for godkjenning av førehandsstemmer mv.) (Lovvedtak 107 (2015–2016))

  • 39. lov om oppheving av lov om eierskap i medier (Lovvedtak 80 (2015–2016))

  • 40. lov om åpenhet om eierskap i medier (Lovvedtak 81 (2015–2016))

  • 41. lov om endringer i barnehageloven og opplæringslova (spesialpedagogisk hjelp, kortere ventetid for barnehageplass m.m.) (Lovvedtak 82 (2015–2016))

  • 42. lov om endringer i barnehageloven (tilsyn m.m.) (Lovvedtak 83 (2015–2016))

  • 43. lov om endringar i opplæringslova (friare skoleval over fylkesgrenser, praksisbrevordning m.m.) (Lovvedtak 93 (2015–2016))

  • 44. lov om endringer i fagskoleloven (om studentrettigheter m.m.) (Lovvedtak 95 (2015–2016))

  • 45. lov om endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs tilsyn, nasjonal vitnemålsportal mv.) (Lovvedtak 94 (2015–2016))

  • 46. lov om endringer i reindriftsloven (reintall per siidaandel) (Lovvedtak 78 (2015–2016))

  • 47. lov om endringer i sjøloven mv. (opprydding og forenkling) (Lovvedtak 68 (2015–2016))

  • 48. lov om endringer i lov om Innovasjon Norge (ansvarsforhold og forvaltning) (Lovvedtak 60 (2015–2016))

  • 49. lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) (Lovvedtak 97 (2015–2016))

  • 50. lov om endringer i lov om erverv av vannfall mv. (erverv av andel i offentlig ansvarlig selskap med konsesjonspliktige rettigheter til vannfall) (Lovvedtak 86 (2015–2016))

  • 51. lov om endringer i luftfartsloven (Lovvedtak 74 (2015–2016))

  • 52. lov om endringer i vegtrafikkloven (sykkelritt på veg) (Lovvedtak 108 (2015–2016))

   – er sanksjonert under 17. juni 2016

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(351)

  Endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.) (Prop. 149 L (2015–2016))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for kommunal- og forvaltningskomiteen og næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3.(352)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Geir Jørgen Bekkevold og Anette Trettebergstuen om opprettelse av en kunstnerassistentordning (Dokument 8:112 S (2015–2016))

 • 4.(353)

  Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven) (Prop. 145 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 5.(354)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lisbeth Berg-Hansen, Marianne Aasen, Jorodd Asphjell og Ruth Grung om tiltak for å skaffe mer kunnskap og forebygge langvarig sykdomsutbrudd av mononukleose/kyssesyke blant ungdom (Dokument 8:111 S (2015–2016))

 • 6.(355)

  Endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet) (Prop. 147 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 7.(356)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Jorodd Asphjell, Knut Storberget, Ruth Grung, Lise Wiik og Kari Henriksen om endring i straffeprosessloven om bruk av elektronisk soning (Dokument 8:109 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 8.(357)

  Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2015 (Meld. St. 37 (2015–2016))

 • 9.(358)

  Endringer i introduksjonsloven (innføring av forsøkshjemmel) (Prop. 146 L (2015–2016))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 10.(359)

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Magne Rommetveit, Kjell-Idar Juvik, Else-May Botten, Kari Henriksen og Gunvor Eldegard om betre sjøtryggleik for fritidsbåtfolk (Dokument 8:107 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 11.(360)

  Representantforslag fra stortingsrepresentanten Rasmus Hansson om tiltak for å innfri Stortingets mål om minst 15 pst. økologisk forbruk og jordbruksareal innen 2020 (Dokument 8:108 S (2015–2016))

 • 12.(361)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Terje Aasland, Odd Omland og Tore Hagebakken om opprettelsen av et toppindustrisenter (Dokument 8:110 S (2015–2016))

  Enst.: Nr. 11 og 12 sendes næringskomiteen

 • 13.(362)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karianne O. Tung, Magne Rommetveit, Kjell-Idar Juvik, Tone-Helen Toften, Marianne Aasen og Ingvild Kjerkol om nasjonalt trafikkfaglig kompetansesenter (Dokument 8:106 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 14.(363)

  Samtykke til ratifikasjon av Minamata-konvensjonen om kvikksølv (Prop. 148 S (2015–2016))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 15.(364)

  Lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven) (Prop. 150 L (2015–2016))

 • 16.(365)

  Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren (Prop. 151 S (2015–2016))

  Enst.: Nr. 15 og 16 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Før møtet heves, er det slik at presidenten bør gjøre oppmerksom på at Stortingets forhandlinger vil bli gjenopptatt fredag 30. september kl. 13.

Siden dette er det siste stortingsmøtet før ferien, vil presidenten også før møtet heves benytte anledningen til å takke alle medrepresentanter, medlemmene av regjeringen, Stortingets personale ikke minst, presselosjen og alle som ellers har sitt daglige virke i Stortinget, for godt samarbeid – og ønske alle en riktig god sommer. Vi vet at det blir en tøff høst, og det er også flere komiteer som starter i august/september med høringer og komitéreiser.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.