Stortinget - Møte tirsdag den 14. februar 2017

Dato: 14.02.2017
President: Marit Nybakk

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 7 [13:37:37]

Referat

 • 1. (142) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i finansforetaksloven (overdragelse av forsikringsportefølje ved offentlig administrasjon mv.) (Lovvedtak 51 (2016-2017))

  • 2. lov om endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger) (Lovvedtak 26 (2016-2017))

  • 3. lov om endringer i psykisk helsevernloven mv. (økt selvbestemmelse og rettssikkerhet) (Lovvedtak 50 (2016-2017))

  • - er sanksjonert under 10. februar 2017

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (143) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Iselin Nybø, Abid Q. Raja og André N. Skjelstad om ny organisering av norske blodbanker («Norges blodbank») og mulighet for bruk av bank-id i blodbank for blodgivere (Dokument 8:40 S (2016-2017))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 3. (144) Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2015-2016 (Meld. St. 17 (2016-2017))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 4. (145) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Odd Omland, Terje Aasland, Eirik Sivertsen, Helga Pedersen, Torstein Tvedt Solberg, Kjell-Idar Juvik, Kåre Simensen, Anna Ljunggren og Martin Henriksen om et nytt krafttak for mineralnæringen (Dokument 8:41 S (2016-2017))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 5. (146) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 166/2016 av 23. september 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2015/262 om fastsettelse av regler for metoder for identifikasjon av dyr av hestefamilien (hestepassforordningen) (Prop. 55 S (2016-2017))

  Enst.: Sendes næringskomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 6. (147) Finansiering av prosjektet fv 17 / fv 720 Dyrstad - Sprova - Malm i Nord-Trøndelag, justert innkrevjingsopplegg E16 Kongsvinger - Slomarka og auka kostnadsramme E6 Helgeland nord (Prop. 56 S (2016-2017))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.