Stortinget - Møte torsdag den 23. mars 2017

Dato: 23.03.2017
President: Marit Nybakk

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 8 [13:09:55]

Referat

  • 1. (190) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tone Wilhelmsen Trøen, Kari Kjønaas Kjos og Ketil Kjenseth om å styrke det internasjonale og nasjonale arbeidet mot antibiotikaresistens (Dokument 8:64 S (2016–2017))

Presidenten: Referatsak nr. 190 foreslås behandlet etter forretningsordenens § 39 annet ledd bokstav e.

Representanten Kari Kjønaas Kjos har bedt om ordet.

Kari Kjønaas Kjos (FrP) []: Jeg mener, og jeg antar at også Stortinget mener, at det er svært viktig å sikre at Stortingets vilje kommer til uttrykk i de vedtak som blir gjort. Det er derfor nødvendig at denne saken får sin behandling.

På vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ber jeg om at man fraviker forretningsordenen og sender saken til helse- og omsorgskomiteen for behandling.

Presidenten: Forslaget ble satt fram på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, og det presidenten har fått opplyst, er at det også er på vegne av Kristelig Folkeparti.

Da har representanten Kari Kjønaas Kjos bedt om at referatsak nr. 190 sendes helse- og omsorgskomiteen.

I Dokument 8:64 S for 2016–2017 blir det foreslått at forslagene nr. 1–3 i Innst. 170 S for 2016–2017, som ble vedtatt i Stortinget den 23. februar i år, oppheves. Behandlingen av forslaget må derfor vurderes etter bestemmelsene i forretningsordenens § 38 siste ledd, som sier:

«Når et forslag er endelig avgjort, må forslaget ikke bringes frem igjen eller tas opp på nytt i samme stortingssesjon.»

I bestemmelsene står det videre:

«Er det påtrengende nødvendig, (…) kan Stortinget likevel fatte vedtak om at et forslag tas opp til ny behandling, forutsatt at det igjen blir komitébehandlet.»

Etter behandlingen den 23. februar er det klarlagt at forslagene angivelig skulle vært forkastet, men at grunnen til at de ble vedtatt – det kan hende det var fordi det var VM også – var at noen representanter ikke stemte slik de skulle. Feilvoteringen ble ikke varslet under voteringen. Det var følgelig ikke grunnlag for å foreta en ny votering. Et slikt resultat kan ikke endres i ettertid, og voteringen er dermed endelig.

Presidenten anser ikke at denne årsaken er en påtrengende grunn til at Stortinget skal fatte vedtak om å ta forslagene opp til ny behandling, og foreslår dermed at Dokument 8:64 S behandles etter forretningsordenens § 39 annet ledd bokstav e og ikke tas under behandling.

Presidenten vil nå ta behandlingsmåten opp til votering.

Det voteres alternativt mellom presidentens forslag og forslaget fremmet av representanten Kari Kjønaas Kjos på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Presidenten antar at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne vil støtte presidentens forslag, og at Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti vil stemme for forslaget fremmet av representanten Kari Kjønaas Kjos på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Her kom presidenten i tvende sinn, for nå må jeg stemme som partimedlem og ikke som president, så jeg skal stemme imot presidentens forslag – men det er nå presidentens problem.

Votering:

Ved alternativ votering mellom presidentens forslag og forslaget fra representanten Kari Kjønaas Kjos, på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, ble presidentens forslag med 58 mot 43 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 13.14.07)

Presidenten: Referatsak nr. 190 blir da å sende helse- og omsorgskomiteen for behandling.

Videre ble referert:

  • 2. (191) Årsrapport for 2016 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag (Dokument 14 (2016–2017))

    Enst.: Sendes justiskomiteen.

Presidenten: Dermed er sakene på dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.