Stortinget - Møte mandag den 3. april 2017

Dato: 03.04.2017
President: Marit Nybakk

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 12 [15:30:36]

Referat

 • 1. (211) Statsministerens kontor melder at

 • lov om endringer i arbeidsmiljøloven (gjennomføring av håndhevingsdirektivet mv.) (Lovvedtak 54 (2016–2017))

  • 1. lov om endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap) (Lovvedtak 58 (2016–2017))

  • 2. lov om endringer i tinglysingsloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv. (teknologinøytralitet) (Lovvedtak 52 (2016–2017))

  • - er sanksjonert under 31. mars 2017

  • Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (212) Årsmelding 2016 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer (Meld. St. 23 (2016–2017))

 • 3. (213) Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid) (Prop. 72 L (2016–2017))

 • 4. (214) Endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.) (Prop. 74 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 5. (215) Lov om klimamål (klimaloven) (Prop. 77 L (2016–2017))

 • 6. (216) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni og Kjersti Toppe om en sektorlov for vann- og avløpssektoren (Dokument 8:78 S (2016–2017))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 7. (217) Endringer i barnevernloven (barnevernsreform) (Prop. 73 L (2016–2017))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 8. (218) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016 (Meld. St. 26 (2016–2017))

 • 9. (219) Perspektivmeldingen 2017 (Meld. St. 29 (2016–2017))

 • 10. (220) Endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven (beløpsgrense for kontantvederlag mv.) (Prop. 76 L (2016–2017))

 • 11. (221) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Pål Farstad, Iselin Nybø, Abid Q. Raja og Terje Breivik om et bedre og mer rettferdig skattesystem for gründere og enkeltpersonforetak (Dokument 8:79 S (2016–2017))

  Enst.: Nr. 8–11 sendes finanskomiteen.

 • 12. (222) Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet for å dekke økte kostnader i barnevaksinasjonsprogrammet (Prop. 69 S (2016–2017))

 • 13. (223) Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m.) (Prop. 71 L (2016–2017))

 • 14. (224) Endringar i pasient- og brukarrettslova, helsepersonellova m.m. (styrking av rettsstillinga til barn ved yting av helse- og omsorgstenester m.m.) (Prop. 75 L (2016–2017))

  Enst.: Nr. 12–14 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 15. (225) Endringer i straffeprosessloven mv. (oppheving av juryordningen) (Prop. 70 L (2016–2017))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 16. (226) Humaniora i Norge (Meld. St. 25 (2016–2017))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 17. (227) Industrien - grønnere, smartere og mer nyskapende. (Meld. St. 27 (2016–2017))

 • 18. (228) Noregs fiskeriavtalar for 2017 og fisket etter avtalane i 2015 og 2016 (Meld. St. 28 (2016–2017))

 • 19. (229) Noen fiskeri- og havbrukspolitiske saker (Meld. St. 31 (2016–2017))

  Enst.: Nr. 17–19 sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.